Algemene regels en voorwaarden

ARTIKEL 1
Bezoekers dienen op vraag van de security of organisatie te allen tijde kunnen aantonen dat ze minstens 16 jaar zijn. Niet voldoen aan de leeftijdsnorm = toegang geweigerd. Zelfs indien u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Tickets worden NIET terug betaald!


ARTIKEL 2
Indien men de zaal verlaat, heeft men een nieuw toegangsbewijs nodig. Namaken van het toegangsbewijs of van enige andere speciale toelating om de zaal te betreden wordt te allen tijde juridisch vervolgd.


ARTIKEL
3
Drugs en wapens zijn ten strengste verboden. Bij het aantreffen hiervan wordt de politie onmiddellijk verwittigd.


ARTIKEL 4
Op het evenement zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme ten strengste verboden.


ARTIKEL 5
Betreding van het evenement impliceert een mogelijke aftasting. De bewakingsagenten kunnen de houders van een toegangsbewijs of een speciale toegang, en van hetzelfde geslacht, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle te onderwerpen.


ARTIKEL 6
Bij betreding van het evenement moet dit ticket afgegeven worden ter controle. Het ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald. Éénmaal u het terrein verlaat, heeft u een nieuw toegangsbewijs nodig. IN = IN & UIT = UIT!


ARTIKEL 7
Eigen drank en eten, drugs en mogelijk gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste verboden op het evenement.


ARTIKEL 8
De organisatie behoudt zich het recht voor om vanaf 05:00u bezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang te ontzeggen.


ARTIKEL 9
De toegang tot het evenement is verboden of wordt geweigerd aan personen:

  • Die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel.
  • Die vroeger reeds een verbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten.
  • Die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,.…
  • Die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door de bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het evenement.
  • Die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van het evenement worden beschouwd als gevaarlijk of verboden.
  • Die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.ARTIKEL 10
Bezoekers die omwille van een medische reden medicatie of speciale voeding dienen mee te brengen op het evenement dienen hiervoor een medisch attest op zak te hebben.


ARTIKEL 11
Het is de bezoekers ten strengste verboden zich in andere zones, dan voor het publiek toegankelijk, te begeven. Overtreding hiervan betekent onmiddellijke verwijdering van het evenement.


ARTIKEL 12
De organisator heeft het recht om alle voertuigen die geparkeerd staan op de daarvoor niet voorziene parkeerplaatsen weg te slepen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Lokale Politie. Deze voertuigen zullen weggesleept worden op kosten van de overtreder. De overtreder zal hiervoor tevens geverbaliseerd worden door de Lokale Politie.


ARTIKEL 13
Elke houder van een toegangsbewijs neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisatie in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.


ARTIKEL 14
Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement kan gefilmd of gefotografeerd worden. Deze beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor zijn evenementen. Foto's of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens het evenement mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisatie.


ARTIKEL 15
De organisatie kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.


ARTIKEL 16
De persoonlijke gegevens die eventueel ontvangen worden bij aankoop van het ticket kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


ARTIKEL 17
We raden het NIET aan om tickets te kopen via instanties anders vermeldt dan op deze website. Koop alleen uw tickets bij de geautoriseerde verkoopkanalen.


ARTIKEL 18
Het is niet toegestaan om flyers, stickers en posters te verspreiden tijdens uw verblijf op Bassleader. Niet op straat, niet op de parkeerplaats of in de zaal. Wilt u een van uw evenementen promoten, kunnen wij u de mogelijkheid bieden om een advertentie in het boekje te plaatsen dat we uitdelen aan alle bezoekers wanneer ze het evenement verlaten.

Meer info: info@bassevents.be

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie